Günümüzde 28 Avrupa Birliği ülkesinde toplam yaklaşık 610.000 mahkum bulunmaktadır. Bunlar arasında yalnızca 5 mahkumdan 1’i herhangi bir şekilde istihdam edilmektedir ve yalnızca %3’ü (cezaevi içinde veya dışında) iş olanağı sağlayan dış şirketler veya kurumlar için çalışmaktadır. İstihdam edilmeme, eğitim yollarının kolay erişilebilir olmaması, özsaygının kaybı ve bunlar sonucunda ortaya çıkan soyutlanma hissi, özellikle genç ve dezavantajlı bireylerde arasında yüksek düzeyde tekrar suç işleme eğiliminin ana nedenleridir.  

Bu projenin amacı, mahkumları bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomisinin en yenilikçi olgularından birine – 3D baskı teknolojilerine – dahil ederek bu sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır. Proje 3D yazıcıları kurma ve kullanma becerilerine odaklanmaktadır. Nitekim 3D baskı, hızlı prototip yapımı, endüstriyel tasarım, mühendislik, mimari, giyim, takı, ilaç ve bilimsel araştırma alanlarında dünya çapında küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaratma ve üretim süreçlerinde en önemli rollerden birini oynayacaktır. Uygun teknolojik becerilere sahip personele olan talebin arttığı ancak mevcut işgücü piyasasının bu talebi karşılayamadığı Avrupa endüstriyel ortamında bu tür bir devrimin gerçekleştiği açıktır.

Proje aşağıdaki hedef grupların gereksinimlerine cevap vermektedir:

 • oplumla yeniden bütünleşmelerinde kilit bir rol oynayacak istihdama katılım için belgelendirilebilir yeni eğitim olanağı elde edip aktif olma gereksinimi duyan mahkumlar,
 • Tutukluluk öncesinde ve sonrasında kullanılan içerik ve öğretim / eğitim yöntemlerini yenilemek için dijital becerilerini geliştirme gereksinimi duyan cezaevi eğitimcileri,
 • Mahkumlar için istihdam olanaklarının nicelik ve niteliğini artırmayı hedefleyen ve böylelikle mahkumların yaşam kalitesini iyileştirecek ve yeniden suç işleme oranını düşürecek cezaevi sistemleri.

Proje aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır: 

 • Mahkumların söz konusu teknolojileri kullanmayı öğrenmesi için gerekli formel olmayan / çapraz ve formel / spesifik becerileri tanımlamak,
 • Tüm Avrupa’da, cezaevlerinin içinde veya uzaktan eğitim aracılığıyla uygulanabilecek, yeni baskı teknolojileri hakkında özel eğitim modülleri geliştirmek ve bunların daha kısıtlı fırsata sahip bireylere aktarılabilirliğini artırmak,
 • Cezaevleri ve özel-sosyal kuruluşlar arasında, mahkumların yeniden istihdam edilmesini ve kazanılan 3D baskı yeterliklerinin önemli ölçüde tanınmasını kolaylaştıran yeni uygulamaları teşvik etmek,
 • Üretim süreçlerinin iç organizasyonu için Avrupa standartlarını tanımlamak.

Proje aşağıdaki girişimlerle uyum içindedir:

 • Avrupa 2020 stratejisi (Europe 2020 strategy): kapsayıcı büyüme, yeni yeterlikler kazanacak ve gelişen iş piyasasına uyum sağlayacak yetişkinlere destek.
 • Eğitimde 2020 öncelikleri (ET 2020 priorities): 3. stratejik hedef: eşitlik, toplumsal uyum ve aktif vatandaşlığın teşvik edilmesi; 4. stratejik hedef: eğitim ve öğretimin her aşamasında […] yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklenmesi.
 • AB Konsey Kararı 2015/1848: rehber ilke 6: gittikçe dijitalleşen ekonomik ortamda ve teknolojik değişim ortamında […] işgücünün yeterlik ve becerilerini geliştirmek.
 • Konsey ve Komisyonun Ortak Raporu (2015/C 417/04): Avrupa’da eğitim ve öğretimde işbirliği için yeni öncelikler: öncelik alanları 2 ve 3.
 •  Cezaevi Sistemleri ve Koşulları Hakkında Avrupa Parlamentosu Kararı Önergesi (2015/2062(INI)): madde 8,15,18, 32, 62.

Eğitim programı ve deneyimlerinin ardından (ayrıcalıksız kişilerin yeniden istihdamı için ortak kuruluşlarla doğrudan işbirliği yapan cezaevlerinde doğrulanmış) ve Eylem-Araştırma yöntemiyle ve bu amaçla özel olarak oluşturulmuş bir sanal platform desteğiyle bu proje cezaevlerinde 3D baskı teknolojilerinin kullanımı için üç yenilikçi araç geliştirmeyi amaçlamaktadır:

Özel beceriler çerçevesi
Eğitim modelleri
İşleyiş rehberi

36 aylık süre boyunca projeye yedi ortak ülkeden 24 operatör, altı ülkede cezaevlerinde çalışan onlarca eğitimci ve yaklaşık 270 mahkum dahil olacaktır. Üretilip proje ortaklarının dillerine çevrilen ve proje tamamlandıktan sonra 12 ay boyunca internet üzerinden ücretsiz olarak erişilebilecek araçlar tüm katılımcıların kullanımına açık olacaktır.    

36 aylık süre boyunca en az beş AB üyesi ve Türkiye’den, cezaevi çalışanları ve sosyal hizmet uzmanları, girişimciler, gönüllüler ve mahkumlar da dahil olmak üzere toplam 3.000 kişi projeye erişim sağlayacaktır. 

Proje, uzun vadede:

 • dahil olan her bir paydaşın meslek edinmesine katkıda bulunarak cezaevi ortamında dijital eğitim yollarının teşvik edilmesi ve artırılmasını,
 • gerek yerel düzeyde gerekse Avrupa genelinde pazarlanabilir becerileri geliştirerek eski mahkumların istihdam edilebilirliğini,
 • güvenlik, eğitim ve dijital endüstri sistemleri arasındaki sinerjiye dayalı yeni modellerin geliştirilmesini destekleyecektir.