Tot op de dag van vandaag zijn er in de 28 landen van de EU ongeveer 610.000 gevangenen. Hiervan is slechts 1 op de 5 betrokken bij één of andere vorm van werkgelegenheid en slechts 3% van hen werkt voor externe bedrijven of entiteiten die een beroep uitoefenen (zowel in als buiten de gevangenis). Het gebrek aan werkgelegenheid, de niet zo gemakkelijk toegang tot onderwijs, het verlies van eigenwaarde en het daaruit voortvloeiende gevoel van isolatie zijn de belangrijkste bepalende factoren voor de hoge mate van recidive, vooral onder de jongste en meest achtergestelde gedetineerden.

Het project beoogt een antwoord te geven op deze problemen door gedetineerden te betrekken bij een van de meest innovatieve fenomenen van de ICT-economie: 3D-printen, door ze vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om een ​​3D-printer voor te bereiden en te gebruiken. 3D-printen zal mogelijks een van de meest relevante technologie worden in de creatieve en productieve processen voor kleine en middelgrote ondernemingen over de hele wereld op het gebied van snelle prototypevorming, industrieel ontwerp, engineering, architectuur, kleding, sieraden, medicijnen en wetenschappelijk onderzoek. Een dergelijke revolutie vindt met name plaats in een Europees industrieel kader, waar de vraag naar personeel met passende technologische vaardigheden toeneemt maar niet wordt gedekt door de bestaande arbeidsmarkt.

Het project speelt in op de specifieke behoeften van:

 • De gevangenen, die actief moeten zijn en nieuwe, certificeerbare opleidingsmogelijkheden moeten kunnen volgen om mogelijks werk te vinden, de sleutelfactor voor sociale re-integratie;
 • De penitentiaire beambten, die hun digitale vaardigheden zullen verbeteren d.m.v. de inhouden van innovatieve onderwijs- en trainingsmethoden die zowel tijdens als na detentie zijn aangeboden;
 • Het gevangeniswezen, dat in staat zal zijn om de kwaliteit en kwantiteit van de werkgelegenheid voor gedetineerden te vergroten, waardoor de kwaliteit van leven wordt verbeterd en het risico op recidive wordt verminderd.

Het project beoogt de volgende specifieke doelen te bereiken:

 • Definitie van de niet-formele / transversale en formele / specifieke vaardigheden die gedetineerden moeten leren om de betrokken technologieën te gebruiken;
 • Ontwikkeling van specifieke trainingsmodules over de nieuwe printtechnologieën, toepasbaar in heel Europa, in gevangenissen of bij leren op afstand, waardoor hun overdraagbaarheid wordt bevorderd naar kansengroepen;
 • Bevordering van nieuwe praktijken bij penitentiaire instellingen en privé-sociale organisaties die de herplaatsing van gedetineerden en de substantiële erkenning van de verworven 3D-printcompetenties vergemakkelijken;
 • Definitie van Europese normen in termen van interne productieve organisatie

Het project is in lijn met:

 • Europa 2020-strategie: inclusieve groei, steun voor volwassenen die nieuwe competenties verwerven en zich aanpassen aan de zich ontwikkelende arbeidsmarkt.
 • ET 2020-prioriteiten: 3e strategische doelstelling: bevordering van gelijkheid, sociale cohesie en actief burgerschap, 4e: ondersteuning van creativiteit en innovatie […] bij elke stap van onderwijs en opleiding.
 • Besluit 2015/1848 van de EU-Raad: richtsnoer 6, het vergroten van de vaardigheden en competenties van het personeelsbestand […] in een steeds meer digitale economie en in de context van technologische verandering.
 • Gezamenlijk verslag van de Raad en de Commissie (2015 / C 417/04) “Nieuwe prioriteiten voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding”: prioritaire gebieden 2 en 3.
 • Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over gevangenissystemen en -omstandigheden (2015/2062 (INI)): artikelen 8,15,18,32,62.

Na de trainingen en experimenten (rechtstreeks geverifieerd bij de gevangenissen die samenwerken met de partnerentiteiten voor de herplaatsing van kansarme personen) en door de methodiek van Action-Research en de ondersteuning van een speciaal virtueel platform, beoogt het project 3 innovatieve hulpmiddelen voor het gebruik van 3D-printtechnologieën in de gevangenis:

Kader van specifieke vaardigheden
Trainingsmodellen
Operationele richtlijnen

Gedurende een periode van 36 maanden zullen bij het project naadloos 24 operators betrokken zijn, afkomstig van de 7 partners aan de coalface, tientallen penitentiaire opvoeders en trainers uit 6 landen, en ongeveer 270 gevangenen. Iedereen zal toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van de geproduceerde tools, vertaald in de hoofdtalen van de betrokken landen en gratis ter beschikking gesteld via internet in een tijdsbestek van ongeveer 12 maanden na de voltooiing van het project.

Tijdens deze periode van 36 maanden hebben 3.000 personen toegang tot het project, waaronder penitentiaire en maatschappelijk werkers, ondernemers, vrijwilligers en natuurlijk gevangenen uit verschillende situaties in ten minste 5 EU-landen, plus Turkije.

Op lange termijn ondersteunt het project:

 • Bevordering en uitbreiding van digitale trainingspaden in de gevangenisomgeving, door de professionalisering van alle betrokken actoren;
 • Inzetbaarheid van ex-gedetineerden, ter bevordering van vaardigheden die op lokaal en Europees niveau kunnen worden verhandeld;
 • Nieuwe modellen op basis van de synergieën tussen de systemen voor beveiliging, training en digitale industrie.