Μέχρι σήμερα, στις 28 χώρες της ΕΕ υπάρχουν περίπου 610.000 κρατούμενοι. Από αυτούς μόνο ένας στους πέντε έχει κάποιο είδος απασχόλησης, και μόνο το 3% αυτών εργάζονται σε εταιρείες εκτός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων ή σε φορείς που παρέχουν κάποια απασχόληση (τόσο εντός όσο και εκτός φυλακής).  «Η έλλειψη απασχόλησης, η  δύσκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα, η απώλεια της αυτοεκτίμησης και η επακόλουθη αίσθηση απομόνωσης είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τα υψηλά επίπεδα υποτροπής, ιδίως μεταξύ των νεότερων και των  μειονεκτούντων ατόμων

Το πρόγραμμα στοχεύει να απαντήσει σε τέτοια ζητήματα, εμπλέκοντας τους κρατούμενους σε ένα από τα πιο καινοτόμα φαινόμενα της οικονομίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΤΠΕ: την τρισδιάστατη εκτύπωση, εστιάζοντας στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη ρύθμιση και τη χρήση ενός 3D-εκτυπωτή. Στην πραγματικότητα, η 3D-εκτύπωση πρόκειται να διαδραματίσει έναν από τους πιο σχετικούς ρόλους στις δημιουργικές και παραγωγικές διαδικασίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο στους τομείς της ταχείας δημιουργίας πρωτοτύπων, του βιομηχανικού σχεδιασμού, της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής, της ένδυσης, των κοσμημάτων, της ιατρικής και της επιστημονικής έρευνας. Συγκεκριμένα, αυτού του είδους επανάσταση συμβαίνει σε ένα ευρωπαϊκό βιομηχανικό πλαίσιο, όπου η ζήτηση για προσωπικό με τις κατάλληλες τεχνολογικές δεξιότητες αυξάνεται, αλλά δεν καλύπτεται από την υφιστάμενη αγορά εργασίας.

Το έργο ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες:

 • Των κρατουμένων, οι οποίοι πρέπει να είναι ενεργοί και να αποκτούν νέες δυνατότητες κατάρτισης που ενδεχομένως να απαιτούνται για την απασχόλησή τους, τον βασικό παράγοντα κοινωνικής επανένταξης·
 • Των εκπαιδευτικών των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, οι οποίοι θα ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες προκειμένου να προωθήσουν το περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας/κατάρτισης που υιοθετήθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την κράτηση ·
 • Του σωφρονιστικού συστήματος, το οποίο θα είναι σε θέση να αυξήσει την ποιότητα και την ποσότητα των ευκαιριών απασχόλησης για τους κρατούμενους, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής και μειώνοντας τον κίνδυνο υποτροπής.

Το έργο στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:

 • Ορισμός των μη τυπικών/εγκάρσιων και τυπικών/ειδικών δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχουν οι κρατούμενοι προκειμένου να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες τεχνολογίες.
 • Ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών ενοτήτων κατάρτισης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες εκτύπωσης, που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη, στο εσωτερικό των φυλακών ή στην εξ αποστάσεως μάθηση, απευθυνόμενες σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.
 • Προώθηση νέων πρακτικών μεταξύ των σωφρονιστικών ιδρυμάτων και των ιδιωτικών-κοινωνικών οργανώσεων που διευκολύνουν την επαναπασχόληση των κρατουμένων και την ουσιαστική αναγνώριση των κεκτημένων ικανοτήτων στην τρισδιάστατη εκτύπωση.
 • Ορισμός των ευρωπαϊκών προτύπων όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση των παραγωγικών

Το πρόγραμμα συνάδει με:

 • Την Στρατηγική Europe 2020: ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, στήριξη ενηλίκων που θα αποκτήσουν νέες ικανότητες και θα προσαρμοστούν στην αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας.
 • Προτεραιότητες της ET 2020: 3ος στρατηγικός στόχος: η  προαγωγή της ισότητας, η κοινωνική συνοχή και η ενεργή ιθαγένεια, 4ος στρατηγικός στόχος: στήριξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας […] σε κάθε βήμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
 • Απόφαση 2015/1848 του Συμβουλίου της ΕΕ: η κατευθυντήρια γραμμή 6, αύξηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού […] σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή οικονομία και στο πλαίσιο της τεχνολογικής αλλαγής.
 • Κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής (2015/C 417/04) «νέες προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης»: τομείς προτεραιότητας 2 και 3.
 • Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα συστήματα και τις προϋποθέσεις των φυλακών (2015/2062 (INI)): άρθρα 8, 15, 18, 32, 62.

Μετά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και την πειραματική/πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος μαθημάτων (απευθείας στα καταστήματα κράτησης, τα οποία συνεργάζονται με τους εταίρους για την επαναπασχόληση των μη προνομιούχων ατόμων) και μέσω της μεθοδολογίας δράσης-έρευνας και της στήριξης μίας ειδικής ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη 3 καινοτόμων εργαλείων για τη χρήση των τεχνολογιών 3D-εκτύπωσης στη φυλακή:

Πλαίσιο ειδικών Δεξιοτήτων
Μοντέλα Εκπαίδευσης
Λειτουργικές Κατευθυντήριες Γραμμές

Καθόλη τη διάρκεια των 36 μηνών, το πρόγραμμα θα εμπλέξει  24 φορείς, που προέρχονται από τους επτά εταίρους της κοινοπραξίας, δεκάδες σωφρονιστικούς εκπαιδευτές και εκπαιδευτές από τις έξι χώρες, και περίπου 270 τρόφιμους. Όλοι θα έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τα παραγόμενα εργαλεία, τα οποία θα είναι μεταφρασμένα στις γλώσσες των εμπλεκομένων χωρών και να διατίθενται δωρεάν μέσω του Διαδικτύου σε χρονικό πλαίσιο περίπου 12 μηνών μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Κατά τη διάρκεια 36 μηνών, 3.000 άτομα θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων σωφρονιστικοί και κοινωνικοί υπάλληλοι, επιχειρηματίες, εθελοντές και, φυσικά, κρατούμενοι από διαφορετικές καταστάσεις σε τουλάχιστον 5 χώρες της ΕΕ, και από την Τουρκία.

Σε μακροπρόθεσμα, το έργο θα στηρίξει:

 • Την προώθηση και ενίσχυση της ψηφιακής εκπαιδευτικής διαδρομής μέσα στο περιβάλλον των φυλακών, μέσω του επαγγελματισμού κάθε συμμετέχοντα
 • Την απασχολησιμότητα των πρώην κρατουμένων, την προώθηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Νέα μοντέλα που βασίζονται στις συνέργειες μεταξύ των συστημάτων ασφάλειας, κατάρτισης και ψηφιακής βιομηχανίας.